היום

תשעה עשר יום

שהם שני שבועות

וחמישה ימים

לעומר